Јавно комунално предузеће "Водоканал" је основано Решењем Градског народног одбора Сомбора Бр. 03-331/1 од 17.јануара 1961.године.
Као Комунална установа "Водоканал" је имао задатак да се бави изградњом и одржавањем јавног водовода и канализације у граду Сомбору.

Данас, Јавно комунално предузеће "Водоканал" је институција са дугогодишњим искуством запослених, савремене опреме којом располаже, а обезбеђује грађанима:

Производња воде обавља се на ЦСВ "Јарош" из 14 бунара другог водносног слоја и постројења за припрему воде за пиће, 8 субартерских бунара у граду и 9 субартерских бунара у насељеним местима. Водоводна мрежа је укупне дужине око 210 km ...

Прочитајте више

Одвођење и пречишћавање употребљених водачине сепаратни систем употребљених и атмосферских вода, јавна канализациона мрежа дужине од око 135 km, укупно 23 препумпне станице, УПОВ капацитета 180.000 ЕС, 16.000 m3 воде ...

Прочитајте више

Управа се састоји од надзорног одбора који броји 3 члана и стручног колегијума. Запослено је око 95 радника. Предузеће поседује сопствени интегрални информациони систем. Од јануара 2011. године уведен је систем квалитета ИСО 9001:2008.

Организациона шема

У наредном периоду планирају се радови на модернизацији целокупног система ЈКП Водоканал. Динамика ће зависити од расположивих средстава која су условљена ценама воде, финансирањем од стране Града Сомбор, иностраних кредита, донација...

Прочитајте више


ЈКП ВОДОКАНАЛ, врши своју основну делатност, пречишћава и испоручује воду за пиће, одводи и пречишћава отпадне воде, по ценама из Решења Извршног одбора Скупштине општине Сомбор
Цене

Вршимо и све врсте грађевинских и транспортних услуга, користећи добро опремљен машински парк, као и стручност и искуство радника грађевинске оперативе. У сопственој баждарници вршимо услужно баждараење водомера до 6/4". Специјалним возилима вршимо одгушивање и чишћење фекалне и атмосверске канализације.

Радови на изградњи водоводне и канализационе мреже су један од главних прихода ЈКП Водоканала.