У наредном периоду планирају се радови на модернизацију целокупног система ЈКП Водоканал. У зависности од расположивих средстава које зависе оде цене воде, финансирања од стране Града Сомбор, иностраних кредита и донација и сл, планирају се следећи радови:

  1. Завршетак радова на ЦСВ Јарош, пуштање у рад нове филтер станице
  2. Друга фаза ЦНС Упов, терцијално пречишћавање (уклањање азота и фосфора)
  3. Радови на изградњи система за континуално мерење хидрауличких параметара мреже
  4. Реконструкција дотрајалих цевовода водоводне мреже града Сомбора
  5. Изградња нових главних колектора канализације отпадних вода са препумпним станицама
  6. Набавка нових радних машина, специјалних возила и камиона
  7. Завршетак новог Информационог система

Само планским и правовременим радовима на изградњи и модернизацији водовода и канализације, град Сомбор и насељена места у Општини ће и у XXI веку имати довољне количине квалитетне питке воде. Улагања данас, значе бољи квалитет живота будућих генерација, које ће живети у Сомбору, равноправном граду осталим градовима модерне европске заједнице.

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

 

Данас са изворишта Јарош, поред Сомбора, град пијаћом водом снабдева постојеће постројење за припрему воде за пиће капацитета од 200 л/с, уз додатно снабдевање водом из субартерских бунара лоцираним у различитим деловима града, који у шпицевима потрошње допуњавају систем са максималних 100 л/с. Током 2014. године је завршена изградња и пуштено у пробни рад ново постројење од додатних 200 л/с. Након пробног рада у редовно снебдевање града и насељених места биће у првој половини 2015. године укључена и друга фаза од 200 л/с.

Унапређење дистрибутивне водоводне мреже види се у замени дострајалих ливених AC цеви, као и опремању мреже опремом за мониторинг хидрауличних параметара.

Потребно је наставити са повезивањем насељених места Града Сомбора на ЦСВ Јарош где су изграђени нови капацитети за припрему воде за пиће. У току 2015.године потребно је ставити у функцију већ изграђени магистрални водовод који повезује Чонопљу, Кљајићево и Светозар Милетић са ЦСВ Јарош, те наставити даљу изградњу по постојећим пројектима, повезивање и Стапара и Дорослова. Као и израду нових пројеката за повезивање осталих насељених места: Станишића, Алексе Шантића, Телечке и Риђице.

КАНАЛИЗАЦИЈА

2001. године је израђен Идејни пројекат фекалне канализације града Сомбора, који је добра полазна основа за изградњу у будућности канализационе мреже целог града. Такође и целокупна индустрија мора бити прикључена на канализациону мрежу, уз претходну изградњу предтретмана својих отпадних вода.