Objekti sistema vodosnbdevanja su:

Jaroš, aeracija

1. Izvorište CSV Jaroš
2. Gradski bunari
3. Vodovodna mreža - distribucija vode
4. Priključci vodovoda.

Sistem vodosnabdevanja obezbeđuje osnovne kriterijume:

- dovoljnu količinu vode za piće
- stalni pritisak od 4,4 bara sa gradskog izvorišta u vodovodnoj mreži i
- vodu potrebnog kvaliteta.

1. CSV JAROŠ

Kompleks izvorišta se sastoji od kaptažnih objekata - bunara, postrojenja za preradu (pripremu) vode i centra za distribuciju vode.

· Kaptiranje sirove vode se vrši iz bušenih bunara, dubine 50-80 m. U funkciji je 15 bunara, od kojih je najnoviji pušten u rad 2014. godine.

· Priprema vode za piće i industriju se odvija na postrojenju za preradu vode, kapaciteta 200 l/s, koje se tehnološki se sastoji od:

- aeracije sa retenzijom
- filtriranje na brzim pešćanim filterima (5 x 40 l/s)
- dezinfekcije gasnim hlorom u bazenima zapremine 2 x 1500 m3.

Trenutno je u probnom radu novi blok postrojenja za preradu vode takođe od 200 l/s sa u osnovi istom tehnologijom kao i prethodno ali sa poboljšani performansama.

· Distributivni centar se sastoji od komandne zgrade u kojoj se nalaze: komandna sala odakle se preko PLC-a i SCADE upravlja kompletnim postrojenjem, labaratorija i mašinska sala u kojoj su smeštene centrifugalne potisne pumpe (6 kom).

· U periodu od 2001. godine do danas je urađeno mnogo na modernizaciji CSV "Jaroš":
- izveden je novi Centralni nadzorni sistem ( CNS );

CSV

- ugrađeni su SCADA i PLC za upravljanje proizvodnjom i distribucijom vode;
- izvedeno je telemetrijsko upravljanje radom bunara i održavanje nivoa u rezervoarima;
- ugrađena je frekventna regulacija potisnih pumpi za održavanje konstantnog pritiska prema gradu;
- ugrađena je nova oprema za hlorisanje uz upravljanje preko PLC-a i SCADE;
- ugrađena je nova elektropneumatska oprema na filterskom postrojenju;
- izvedeno je upravljanje aeracijom preko CNS-a;
- rekonstruisana su tri filtera;
- izvedeno je daljinsko upravljanje gradskim bunarima preko GPRS-a, ...

· U okviru CSV JAROŠ nalazi se pogon baždarnice u kome se vrši servis vodomera zaključno sa prečnikom 6/4 ".

Za kompletne tehničke podatke o CSV JAROŠ i distributivnoj mreži.

2. GRADSKI BUNARI

U vodovodnom sistemu grada Sombora postoji osam subarterskih bunara koji služe za dopunsko snabdevanje vodom u vrhovima potrošnje. Voda se crpi sa 120 do 160 m dubine, a izgrađeni su u periodu od 1977. do 1985. godine. Trenutno su na vodovodnu mrežu grada povezana dva bunara dok su ostali aktivni ali se trenutno ne koriste za snabdevanje građana vodom.

3. VODOVODNA MREŽA I VODOVODNI PRIKLJUČCI

Distributivna mreža je ukupne dužine oko 210 km, prečnika cevovoda od Fi 50 mm do Fi 500 mm. Od materijala je najviše zastupljen AC (50%), zatim LIV (25%) i PVC (20%). Mreža je opremljena čvorištima i hidrantima.

Izgrađen je magistralni vodovodni vod u dužini od 25 km koji povezuje izvorište Jaroš i "fabriku" vode sa naseljenim mestima:Čonoplja, Kljajićevo i Svetozar Miletić. Planirano je da bude u funkciji 2015.godine.

Priključaka na vodovodnu mrežu ima oko 14.200, prečnika od 15mm do 400 mm.
Svi legalni priključci imaju merenje potrošnje putem vodomera.

4. SEOSKI VODOVODI

U sistemu JKP Vodokanala, u periodu od 1989.-1991. godine, ušli su vodovodi naseljenih mesta Čonoplje, Gakova i Rastine, kao i prigradskog naselja Lugovo, od 2003. godine.

Kompletni tehnički podaci o seoskim vodovodima