1. IZVORIŠTE CSV "JAROŠ"

Za vodosnabdevanje Sombora na lokaciji "Jaroš" počelo je da se formira izvorište još 60-tih godina, tj. od trenutka kada je počelo ozbiljno razmatranje pitanja vodosnabdevanja grada. CSV "Jaroš" je udaljen do 3,00 km od centra grada u pravcu jugoistoka, i danas zauzima oko 50 ha ograđenog zemljišta sa mogučnošću proširenja u pravcu jugoistoka. Izvorište je na koti 86-87.00 m.n.m.

Izvršenim terenskim hidro-geološkim istraživanjima, s aspekta vodosnabdevanja grada izdvajaju se dva osnovna horizonta:

  • plića tzv. gornja izdan, pod pritiskom između kote +25 i 78m, i
  • dublja tѕv. donja izdan pod pritiskom između kota 61 i 146 m mereno od nivoa terena.

Analizom oscilacije pijezometara i analizom hidroizohipsa utvrđeno je da je generalni pravac strujanja podzemne izdane severoistok-jugozapad, dok prihranjivanje ide uglavnom infiltracijom površine terena od atmosferskih padavina. Bitno učešće u bilansu voda imaju reka Dunav u vreme visokih vodostaja i doticaji sa Telečke visoravni...

Na lokaciji CSV "Jaroš" vrši se kaptiranje sirove vode iz bušenih bunara dubine 60-80 m. Svaki bunar ima svoj elektro-crpni agregat kojim potiskuje vodu u tranzitni cevovod do sistema za prečišćavanje. Primenjena metoda bušenja je reversna, prečnika bušenja 820 mm. Dodanas je na izvorištu izgrađeno 15 bunara.

Kako voda ovih bunara ne zadovoljava Pravilnik o higjenskoj ispravnosti vode za piće, ista se prečišćava, zbog povećane količine gvožđa, mangana i amonijaka.

Tabelarno je prikazan kvalitet sirove vode i vode nakon prečišćavanja:

Red. br.Hemijski parametriJedinicaVrednost
Sirova vodaPrečišćena voda
1.
pH vrednost  
7,1
7,3
2.
Mutnoća
NTU
10,1
0,90
3.
Isprani ostatak
mg/l
565
459
4.
Nitritii
mg/l
0
0
5.
Nitrati
mg/l
1
4
6.
Amonijak
mg/l
1,08
0
7.
Hloridi
mg/l
18
24
8.
Ukupno Fe
mg/l
1,15
0,05
9.
KnO4
mg/l
11,10
8,3
10.
Električna vodljivost
ms/cm
902
892

 

Postrojenje za prečišćavanje vode je kapaciteta 200 l/s. Tehnološki postupak za preradu vode odredio je kvalitet sirove vode koji se ogleda u povećanom sadržaju gvožđa, mangana i amonijaka. Postupak se sastoji iz:

  • aeracije vode u mlazu,
  • retenzije vode u bazenu sa šikanama zapremine 850 m3,
  • filtriranje na brzim pešćanim filterima (5 jedinica kapaciteta po 40 l/s pojedinačne površine 29,1 m2),
  • dezinfekcije vode gasnim hlorom.

Filterska ispuna je kvarcni pesak. Pranje filtera se vrši vodom i vazduhom po utvrđenom redosledu na svakih 48-60 sati. Rad filter stanice je automatski.

Nakon filtriranja vida se dezinfikuje gasnim hlorom. Dezinfekcija se vrši u dve faze:

  • I faza, osnovno hlorisanje pri ulasku vode u rezervar,
  • II faza, dodatno hlorisanje na izlasku vode iz rezervoara.

Na izvorištu "Jaroš" postoji bazen prečišćene vode ispred filter stanice, zapremine 1.500 m3. On je sistemom spojenih sudova povezan sa dva rezervoara od po 1.500 m3. U samom gradu ne postoje dodatni rezervoarski prostori (vodotoranj i sl.), niti visinske zone.

JKP "Vodokanal" je krenuo u realizaciju rekonstrukcije postojećeg i i zgradnju novog postrojenja pripremom vode na lokaciji Jaroš ukupnog kapaciteta 400 l/s. Projekat finansira Fond za kapitalna ulaganja APV i KfW banka (razvojna banka Nemačke). Trenutno je novo postrojenje u fazi probnog rada dok je za rekonstrukciju postojećeg raspisan tender za rekonstrukciju.

Prosečna mesečna količina vode koja je isporučena u 2014. godini, sa CSV "Jaroš" i gradskih bunara je oko 250.000 m3/mes.

Sa stanivišta zaštite izvorište se nalazi u nepogodnom okruženju, zbog prilaza naselja i relativne blizine nekoliko industrijskih objekata, kao što je fabrika akumulatora. 2003. godine je urađen Elaborat o zonama sanitarne zaštite izvorišta. Izgrađeno je 10 osmatračkih pijezometara za monitoring kvaliteta i nivoa podzemnih voda.

2. GRADSKI BUNARI

U gradu na osam lokacija, postoje bunari izgrađeni u periodu od 1977. do 1985. godine, koji crpe vodu iz arteske izdani sa 120-160 m. Voda je zadovoljavajućeg kvaliteta za piće, a bunari se vremenski uključuju u zavisnosti od potrošnje u gradu. Ovi bunari šalju vodu direktno u mrežu, bez prečišćavanja. Vrši se samo dezinfekcija natrijum-hipohloritom, putem membranskih pumpi. Ukupni kapacitet ovih bunara je oko 80 l/s.

3. VODOVODNA MREŽA

Distribucija vode obavlja se sa izvorišta "Jaroš" centrifugalnim potisnim pumpama ukupnog kapaciteta 570 l/s. Voda se potiskuje u vodovodnu mrežu i šalje do potrošača putem priključnih vodova, na kojima postoje merači utrošene zapremine vode - vodomeri. Sa izvorišta kreću dva magistralna voda, jedan prema gradu ø500 koji se grana na dva dela: LIV ø300 i AC ø400, i drugi prema industriji AC AC ø500 mm.

U toku 2009. godine je izvršena rekonstrukcija magistralnog vodovoda LIV ø300 od Jaroša do Venca Živojina Mišića. Projekat je finansirala KfW banka.

Radni pritisak u mreži se kreće od 2,5-3,5 bara.

Pokrivenost grada vodovodnom mrežom je zadovoljavajuća (skoro 100%), uglavnom prstenastog sistema, uz nekoliko grana prema prigradskim naseljima. U sklopu mreže nalazi se dohlorna stanica Bukovac, punkt za dodatno hlorisanje dela gradske mreže prema potrošačima na delu grada - Bikovac.

Mreža je ukupne dužine oko 210 km, minimalnog prečnika 50 mm, a maksimalnog ø500 mm. Od materijala, najviše je zastupljen AC 50%, LIV 25%, 20% PVC, a u poslednje vreme se ugrađuje polietilen. Mreža je opremljena cvorištima i hidrantima. Starost mreže je 30-40 godina.

Kada se govori o gubicaima vode u sistemu govori se o razlici vode koja se šalje u mrežu sa izvorišta i gradskih bunara i fakturisane količine vode. Gubici se sastoje u sledećem: gubici pri havarijama, potrošnja na ispiranju vodovodne mreže, gubici na neotkrivenim kvarovima, potrošnja sa uličnih hidranata, potrošnja nelegalnih priključaka i nefakturisana potrošnja. U 2014. godini gubici su bili oko 21%.

KVALITET VODE U MREŽI

Kvalitet vode u mreži preti se uzorkovanjem od strane Zavoda za zaštitu zdravlja Sombor, a prema Pravilniku za higjensku ispravnost vode za piće.

Vrši se uzorkovanje i labaratorijsko ispitivanje fizičko-higjenskih i bakterioloških parametara kvaliteta vode na ulazu u postrojenje, nakon prerade, na gradskom bunaru i na više lokacija u distributivnoj mreži. Redovno praćenje kvaliteta vode vrši se u sopstvenoj labaratoriji.