УПОВ, пузна пумпа

Генерална концепција евакуације отпадних вода града Сомбора предвиђа заједничко одвођење и пречишћавање употребљених вода домаћинства и инсустрије. Систем каналисања је сепаратни (посебно атмосферска, посебно фекална канализација). Водопријемник за пречишћене отпадне воде је Мостонга, односно канал Дунав-Тиса-Дунав.

Пошто први уређај за пречишћавање, изграђен 1964. године није задовољавао развојне потребе града, на основу Студије о отпадним водама града и индустрије, изграђен је нови Урђај за пречишћавање отпадних вода (УПОВ), који је пуштен у рад 1985. године.

УПОВ

Локација уређаја се налази у подручју Роковци, са јужне стране града Сомбора. Уређај за пречиђћавање се састоји од две технолошке целине, линије воде и линије муља. На линији воде је примењен конвенционалан поступак пречишћавања путем биолошки активног муља. На линији муља се примењује поступак анаеробне дигестије у мезофилном температурном подручју са механичком дехидрацијом муља.

Карактеристични подаци о капацитету уређаја су:

ПАРАМЕТАРЈед. мереПројектовано стањеСтварно стање
Количина отпадних вода
м3/дан
14.800
9.300
Органско оптерећење
кг БПК5/дан
11.000
3.500
Еквивалетни бр. становника
ЕС
180.000
50.000

 

УПОВ

У току 2014. године је на постројењу пречишћено око 3.963.757 м3 употребљених вода, произведено 593.863 м3 гаса и извршена стабилизација и прерада 14.924 м3 муља.

У току претходном периоду, изведен је и пуштен у рад Централни надзорни систем (ЦНС УПОВ), за мониторинг параметара и управљања радом дела постројења.

Технички елементи уређаја

КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

Мрежа канализзације је изграђена у дужини од око 135 км, од почетка изградње 1964. године, до данас. На уличне колекторе је прикључено око 7.100 потрошача. Пресеци колектора су од 250 мм - 1.000 мм, а материјали од којих су израђене цеви су: керамика, ПВЦ, бетон и азбестоцемент.

ПРЕПУМПНЕ СТАНИЦЕ

Препумпне станице фекалне канализације се налазе на разним локацијама уграду. Претежно су шахтног типа (двадесет једна станица), осим две пужног типа (за индустријску зону и у улици Војвођанској). Прва препумпна станица је изграђена 1970. године, а последња 2014. године (Водоводска улица).

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

Атмосферска канализација града није власништво ЈКП Водоканала, па се по Уговору са Скупштином општине врши чишћење у два циклуса (пролеће-јесен). Укупно има око 50 км зацефљене атмосферске канализације.