РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ОД 01.01. до 30.09.2019. године 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ОД 01.01. до 30.06.2019. године 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор за 2018. годину 

ТАБЕЛА ПРИХОДА И РАСХОДА ПО ГОДИНАМА

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ОД 01.01. до 31.03.2019. године 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ЗА 2019. годину

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР 

ПРАВИЛНИК  О РЕГУЛИСАЊУ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ КОЈИ
ПРИМЕЊУЈЕ ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР
 

ОСНИВАЧКИ АКТ ЈКП"ВОДОКАНАЛ"

ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП"ВОДОКАНАЛ" 

СТАТУТ

ОДЛУКА О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРИПРЕМИ И ДИСТРИБУЦИЈИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, ОДВОЂЕЊУ И ПРЕЧИШЋАВАЊУ УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА И ОДВОЂЕЊУ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СОМБОР БРОЈ 17 ОД 06.12.2017. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О ПРИПРЕМИ И ДИСТРИБУЦИЈИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, ОДВОЂЕЊУ И ПРЕЧИШЋАВАЊУ УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА И ОДВОЂЕЊУ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СОМБОР БРОЈ 07 ОД 26.06.2017. ГОДИНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ИЗРАДУ ПРИКЉУЧКА
НА ВОДОВОД ИЛИ ФЕКАЛНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ