ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМ РАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

Објављено: 10.06.2016 godine

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК  О РЕГУЛИСАЊУ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ КОЈИ
ПРИМЕЊУЈЕ ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

Објављено: 07.10.2015 godine

ОДЛУКА
О ПРИПРЕМИ И ДИСТРИБУЦИЈИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, ОДВОЂЕЊУ И ПРЕЧИШЋАВАЊУ УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА И ДОВОЂЕЊУ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СОМБОР

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ИЗРАДУ ПРИКЉУЧКА
НА ВОДОВОД ИЛИ ФЕКАЛНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ