PROGRAM POSLOVANJA JKP VODOKANAL Sombor za 2017. godinu sa DRUGIM IZMENAMA I DOPUNAMA - PREČIŠĆEN TEKST

DRUGE IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JKP VODOKANAL Sobmor za 2017 godinu

PROGRAM POSLOVANJA JKP VODOKANAL Sombor za 2017. godinu sa PRVIM IZMENAMA I DOPUNAMA - PREČIŠĆEN TEKST

PRVE IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JKP VODOKANAL Sobmor za 2017 godinu

INTERNI KONKURS ZA ZAPOŠLJAVANJE

PREDLOG-PROGRAM RADA ZA 2017. GODINU

PROGRAM POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE U JKP „VODOKANAL“ SOMBOR

 

PRAVILNIK  O REGULISANJU  POSTUPKA JAVNE NABAVKE KOJI
PRIMENJUJE JKP „VODOKANAL“ SOMBOR

Objavljeno: 07.10.2015 godine

ODLUKA
O PRIPREMI I DISTRIBUCIJI VODE ZA PIĆE, ODVOĐENJU I PREČIŠĆAVANJU UPOTREBLJENIH VODA I DOVOĐENJU ATMOSFERSKIH VODA NA PODRUČJU OPŠTINE SOMBOR

 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA IZRADU PRIKLJUČKA
NA VODOVOD ILI FEKALNU KANALIZACIJU