СТРАГЕГИЈА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР ЗА ПЕРИОД 2023. ДО 2026. ГОДИНА

ПОДАЦИ ИЗ ЧЛАНА 8 УРЕДБЕ О ПОСТУПКУ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ И ДОДАТНО РАДНО АНГАЖОВАЊЕ КОД КЈС 31.01.2023. године

ИЗВЕШТАЈ ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ОД 01.01. до 31.12.2022. године

ИЗВЕШТАЈ ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ОД 01.01. до 30.09.2022. године

ИЗВЕШТАЈ ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ОД 01.01. до 30.06.2022. године

ПОДАЦИ ИЗ ЧЛАНА 8 УРЕДБЕ О ПОСТУПКУ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ И ДОДАТНО РАДНО АНГАЖОВАЊЕ КОД КЈС 30.09.2022. године

ИЗВЕШТАЈ ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ОД 01.01. до 31.03.2022. године

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор за 2021. годину

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАКЛАМАЦИЈЕ

РЕШЕЊЕ О ФОРМИРАЊУ САВЕТОДАВНОГ ТЕЛА

ПОДАЦИ ИЗ ЧЛАНА 8 УРЕДБЕ О ПОСТУПКУ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ЗА 2022. годину

ПОДАЦИ ИЗ ЧЛАНА 8 УРЕДБЕ О ПОСТУПКУ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ И ДОДАТНО РАДНО АНГАЖОВАЊЕ КОД КЈС 31.07.2021. године

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ  ПРИМЕЊУЈЕ, ДРУШТВЕНИХ И ДРУГИХ ПОСЕБНИХ УСЛУГА У ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА ТРЕЋИХ ЛИЦА

ПРАВИЛА О ПОСТУПАЊУ НА РАДУ У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ СА ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ПРАВИЛА О ПОСТУПАЊУ НА РАДУ У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ

ТАБЕЛА ПРИХОДА И РАСХОДА ПО ГОДИНАМА

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР 

ПРАВИЛНИК  О РЕГУЛИСАЊУ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ КОЈИ
ПРИМЕЊУЈЕ ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР
 

ОСНИВАЧКИ АКТ ЈКП"ВОДОКАНАЛ"

ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП"ВОДОКАНАЛ" 

СТАТУТ

ОДЛУКА О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРИПРЕМИ И ДИСТРИБУЦИЈИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, ОДВОЂЕЊУ И ПРЕЧИШЋАВАЊУ УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА И ОДВОЂЕЊУ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СОМБОР БРОЈ 17 ОД 06.12.2017. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О ПРИПРЕМИ И ДИСТРИБУЦИЈИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, ОДВОЂЕЊУ И ПРЕЧИШЋАВАЊУ УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА И ОДВОЂЕЊУ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СОМБОР БРОЈ 07 ОД 26.06.2017. ГОДИНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ИЗРАДУ ПРИКЉУЧКА
НА ВОДОВОД ИЛИ ФЕКАЛНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ