PRVI ARTERSKI BUNAR

Prvi arterski bunar u gradu izbušen je 1887.godine na današnjem Trgu slobode. Predat je na upotrebu 4.februara 1890.godine. Bunar je bio dubine oko 150 metara, a potekla je voda na samoizlivu kapaciteta 0.98 l/s.

VODARI

Arterski bunari bili su značajan pomak za građane Sombora u korišćenju zdrave pijaće vode. Ti bunari su doneli jednu novu profesiju, profesiju vodara, koji su u buradima na konjskim kolima snabdevali građane vodom.

IZGRADNJA IZVORIŠTA "JAROŠ"

Profesija vodara održala se sve do početka izgradnje gradskog vodovoda 1961. godine. Kako i priliči, gradski vodovod počeo je da se gradi tehnološki ispravnim redosledom, tj. od izvorišta. Takođe, ispravno, pored bunara na izvorištu, otpočela je izgradnja "fabrike" vode, tj. postrojenja za pripremu vode za piće i industriju. Kapacitet "fabrike" bio je oko 80 l/s prerađene vode, što je izvestan broj godina bilo dovoljno da Sombor zadovolji svoje potrebe, tj. sve do 1987. godine, kada je u pogon pušteno novo postrojenje kapaciteta 200 l/s. Nakon 2000. godine javlja se potreba za proširenjem kapaciteta za pripremu vode za piće za dodatnih 200 l/s, kao i proširenje vodovodne mreže na naseljena mesta Grada Sombora. Tokom 2014. godine se završava izgradnja novog bloka "fabrike" vode i njeno puštanje u probni rad, kao imagistralnog cevovoda od 25km koji povezuje izvorište sa tri naseljena mesta: Čonopljom, Kljajićevom i Svetozar Miletićem. Početak rada novih kapaciteta je predviđen za prvu polovinu 2015. godine.

IZGRADNJA UPOV-a (uređaj za prečišćavanje odpadnih voda)

Kanalisanje naselja, tj. izgradnja kanalizacije za otpadne vode otpočela je 1964. godine, nakon početka izgradnje vodovoda 1961. godine. Izvršeno je opredeljenje za separatorni sistem kanalisanja grada, tj. poseban sistem za otpadne vode. Iste 1964, godine otpočela je izgradnja glavnih kolektorskih pravaca kanalizacije za otpadne vode i, paralelno sa tim, uređaja za prečišćavanje otpadnih voda grada iindustrije. Kapacitet uređaja bio je 20.000 ekvivalentnih stanovnika.
Sve do izgradnje novog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda 1985. godine, stari uređaj je obavljao svoju finkciju.

NOVI UPOV

Izgradnja uređaja otpočela je 1981. godine, a završena 1985. godine, te je uređaj pušten u pogon 1986. godine. Kapacitet uređaja je 180.000 ekvivalentnih stanovnika, sa mogućnošću udvostručenja kapaciteta.