ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ОБЈЕКТА НА ИНФРАСТРУКТУРУ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ ОТПАДНИХ ВОДА

    Усклађивањем Градске Одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју Града Сомбора бр. 016-12/2017-I („Службени лист“ бр.7/2017 Града Сомбора) са Законом о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/09,81/09- испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) чланом 145. установљена је обједињена процедура коју спроводи надлежни орган, а у вези са изградњом, доградњом и реконструкцијом објекта, односно извођењем радова који укључују издавање решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву радова и прикључење на инфраструктуру водовода и канализације отпадних вода. Поступак исходовања решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи у оквиру обједињене процедуре спроводи се искључиво кроз Централни информациони систем , а примена је ступила на снагу 05.07.2017. године усклађивањем горе наведене Градске одлуке.

    ЈКП „Водоканал“ Сомбор је као имаоц овлашћења дефинисао процедуру поступања у оквиру обједињене процедуре ради прикључења објекта на градску водоводну и канализациону мрежу.

    Први корак у процедури прикључења објекта (постојећег или планираног) је подношење Захтева код Референта сектора Техничке припреме. Образац Захтева за прикључење на инфраструктуру водовода и канализације отпадних вода или реконструкцију постојећег прикључка можете преузети ОВДЕ. На основу Захтева, стручна служба сектора Техничке припреме утврђује да ли постоје технички услови за прикључење на инфраструктуру, а потом подносиоцу издаје скицу будуће трасе прикључка и понуду са укупним трошковима изградње прикључка по важећем ценовнику ЈКП „Водоканал“-а.

    У другом кораку подносиоц Захтева је, након преузимања скица, дужан да исходује услове и техничке информације за пројектовање код других имаоца јавних овлашћења. Након исходовања свих неопходних докумената подносиоц се обраћа изабраном пројектанту који за рачун подносиоца, на основу прибављене документације израђује Идејни пројекат (ИДП). Изабрани пројектант мора поседовати законом предвиђену лиценцу, док ИДП мора бити урађен у складу са Условима и важећим техничким стандардима и нормама. По изради ИДП исти се доставља Референту сектора Техничке припреме на контролу.

    У трећем кораку подносиоц Захтева доноси Референту исходовану документацију и тада потписује споразум о плаћању накнада за подношење захтева кроз посебан информациони систем Централне евиденције обједињених процедура (ЦЕОП) и накнаде за издавање листа непокретности. Висина накнада дефинисана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. Гласник бр. 119/13, 138/14, 45/15, 106/15, и 32/16.), а оне су следеће:
а) Накнада за издавање решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи у висини од 2.000 динара
б) Накнада за пријаву радова у висини од 500,00.

   Након што је прибављена сва неопходна техничка документација Референт сектора Техничке припреме подноси захтев за исходовање решења кроз ЦЕОП код надлежног органа. Надлежни орган у законски предвиђеном временском року издаје решење о  одобрењу прикључења на водоводну и канализациону инфраструктуру.

    По добијању решења и потписивању уговора, односно плаћања трошкова изградње прикључка, у складу са унапред утврђеним планом и приоритетима приступа се пријави радова кроз ЦЕОП код надлежног органа. Након одобрења отпочињу радови на изградњи прикључка. По завршетку изградње неопходно је извршити геодетско снимање изведеног стања, који се у једном примерку доставља и Републичком геодетском заводу.