PROCEDURA ZA PRIKLJUČENJE GRAĐEVINSKOG OBJEKTA NA INFRASTRUKTURU VODOVODA I KANALIZACIJE OTPADNIH VODA

    Usklađivanjem Gradske Odluke o pripremi i distribuciji vode za piće, odvođenju i prečišćavanju upotrebljenih voda i odvođenju atmosferskih voda na području Grada Sombora br. 016-12/2017-I („Službeni list“ br.7/2017 Grada Sombora) sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. Glasnik RS“ br. 72/09,81/09- ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13- odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14) članom 145. ustanovljena je objedinjena procedura koju sprovodi nadležni organ, a u vezi sa izgradnjom, dogradnjom i rekonstrukcijom objekta, odnosno izvođenjem radova koji uključuju izdavanje rešenja iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji, prijavu radova i priključenje na infrastrukturu vodovoda i kanalizacije otpadnih voda. Postupak ishodovanja rešenja po članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji u okviru objedinjene procedure sprovodi se isključivo kroz Centralni informacioni sistem , a primena je stupila na snagu 05.07.2017. godine usklađivanjem gore navedene Gradske odluke.

    JKP „Vodokanal“ Sombor je kao imaoc ovlašćenja definisao proceduru postupanja u okviru objedinjene procedure radi priključenja objekta na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

    Prvi korak u proceduri priključenja objekta (postojećeg ili planiranog) je podnošenje Zahteva kod Referenta sektora Tehničke pripreme. Obrazac Zahteva za priključenje na infrastrukturu vodovoda i kanalizacije otpadnih voda ili rekonstrukciju postojećeg priključka možete preuzeti OVDE. Na osnovu Zahteva, stručna služba sektora Tehničke pripreme utvrđuje da li postoje tehnički uslovi za priključenje na infrastrukturu, a potom podnosiocu izdaje skicu buduće trase priključka i ponudu sa ukupnim troškovima izgradnje priključka po važećem cenovniku JKP „Vodokanal“-a.

    U drugom koraku podnosioc Zahteva je, nakon preuzimanja skica, dužan da ishoduje uslove i tehničke informacije za projektovanje kod drugih imaoca javnih ovlašćenja. Nakon ishodovanja svih neophodnih dokumenata podnosioc se obraća izabranom projektantu koji za račun podnosioca, na osnovu pribavljene dokumentacije izrađuje Idejni projekat (IDP). Izabrani projektant mora posedovati zakonom predviđenu licencu, dok IDP mora biti urađen u skladu sa Uslovima i važećim tehničkim standardima i normama. Po izradi IDP isti se dostavlja Referentu sektora Tehničke pripreme na kontrolu.

    U trećem koraku podnosioc Zahteva donosi Referentu ishodovanu dokumentaciju i tada potpisuje sporazum o plaćanju naknada za podnošenje zahteva kroz poseban informacioni sistem Centralne evidencije objedinjenih procedura (CEOP) i naknade za izdavanje lista nepokretnosti. Visina naknada definisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Sl. Glasnik br. 119/13, 138/14, 45/15, 106/15, i 32/16.), a one su sledeće:
a) Naknada za izdavanje rešenja u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji u visini od 2.000 dinara
b) Naknada za prijavu radova u visini od 500,00.

   Nakon što je pribavljena sva neophodna tehnička dokumentacija Referent sektora Tehničke pripreme podnosi zahtev za ishodovanje rešenja kroz CEOP kod nadležnog organa. Nadležni organ u zakonski predviđenom vremenskom roku izdaje rešenje o  odobrenju priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu.

    Po dobijanju rešenja i potpisivanju ugovora, odnosno plaćanja troškova izgradnje priključka, u skladu sa unapred utvrđenim planom i prioritetima pristupa se prijavi radova kroz CEOP kod nadležnog organa. Nakon odobrenja otpočinju radovi na izgradnji priključka. Po završetku izgradnje neophodno je izvršiti geodetsko snimanje izvedenog stanja, koji se u jednom primerku dostavlja i Republičkom geodetskom zavodu.