Молимо Вас да приликом попуњавања обрасца попуните само тражене податке. Попуњени образац можете донети лично или исти, након попуњавања и скенирања, послати путем електронске поште на адресу prikljucak@vodokanal.co.rs

-    Захтев за ФИЗИЧКА ЛИЦА уз важећу личну карту поносиоца захтева.
-    Захтев за ПРАВНА ЛИЦА уз основне податке предузећа.

Подносиоци захтева који захтев подносе за велике објекте дужни су да доставе пројекат за грађевински дозволу, односно информације о хидро инсталацијама објекта. 

Детаљна упутства и сву помоћ подносиоци Захтева увек могу да добију од Референта сектора Техничке припреме, лично или на телефон 052/464-233.