U narednom periodu planiraju se radovi na modernizaciju celokupnog sistema JKP Vodokanal. U zavisnosti od raspoloživih sredstava koje zavise ode cene vode, finansiranja od strane Grada Sombor, inostranih kredita i donacija i sl, planiraju se sledeći radovi:

  1. Završetak radova na CSV Jaroš, puštanje u rad nove filter stanice
  2. Druga faza CNS Upov, tercijalno prečišćavanje (uklanjanje azota i fosfora)
  3. Radovi na izgradnji sistema za kontinualno merenje hidrauličkih parametara mreže
  4. Rekonstrukcija dotrajalih cevovoda vodovodne mreže grada Sombora
  5. Izgradnja novih glavnih kolektora kanalizacije otpadnih voda sa prepumpnim stanicama
  6. Nabavka novih radnih mašina, specijalnih vozila i kamiona
  7. Završetak novog Informacionog sistema

Samo planskim i pravovremenim radovima na izgradnji i modernizaciji vodovoda i kanalizacije, grad Sombor i naseljena mesta u Opštini će i u XXI veku imati dovoljne količine kvalitetne pitke vode. Ulaganja danas, znače bolji kvalitet života budućih generacija, koje će živeti u Somboru, ravnopravnom gradu ostalim gradovima moderne evropske zajednice.

VODOSNABDEVANJE

 

Danas sa izvorišta Jaroš, pored Sombora, grad pijaćom vodom snabdeva postojeće postrojenje za pripremu vode za piće kapaciteta od 200 l/s, uz dodatno snabdevanje vodom iz subarterskih bunara lociranim u različitim delovima grada, koji u špicevima potrošnje dopunjavaju sistem sa maksimalnih 100 l/s. Tokom 2014. godine je završena izgradnja i pušteno u probni rad novo postrojenje od dodatnih 200 l/s. Nakon probnog rada u redovno snebdevanje grada i naseljenih mesta biće u prvoj polovini 2015. godine uključena i druga faza od 200 l/s.

Unapređenje distributivne vodovodne mreže vidi se u zameni dostrajalih livenih AC cevi, kao i opremanju mreže opremom za monitoring hidrauličnih parametara.

Potrebno je nastaviti sa povezivanjem naseljenih mesta Grada Sombora na CSV Jaroš gde su izgrađeni novi kapaciteti za pripremu vode za piće. U toku 2015.godine potrebno je staviti u funkciju već izgrađeni magistralni vodovod koji povezuje Čonoplju, Kljajićevo i Svetozar Miletić sa CSV Jaroš, te nastaviti dalju izgradnju po postojećim projektima, povezivanje i Stapara i Doroslova. Kao i izradu novih projekata za povezivanje ostalih naseljenih mesta: Stanišića, Alekse Šantića, Telečke i Riđice.

KANALIZACIJA

2001. godine je izrađen Idejni projekat fekalne kanalizacije grada Sombora, koji je dobra polazna osnova za izgradnju u budućnosti kanalizacione mreže celog grada. Takođe i celokupna industrija mora biti priključena na kanalizacionu mrežu, uz prethodnu izgradnju predtretmana svojih otpadnih voda.