ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ  ПРИМЕЊУЈЕ, ДРУШТВЕНИХ И ДРУГИХ ПОСЕБНИХ УСЛУГА У ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ЗА 2021. годину

ПОДАЦИ ИЗ ЧЛАНА 8 УРЕДБЕ О ПОСТУПКУ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ

ПОДАЦИ ИЗ ЧЛАНА 8 УРЕДБЕ О ПОСТУПКУ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА ТРЕЋИХ ЛИЦА

ПРАВИЛА О ПОСТУПАЊУ НА РАДУ У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ СА ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ПРАВИЛА О ПОСТУПАЊУ НА РАДУ У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ

ТАБЕЛА ПРИХОДА И РАСХОДА ПО ГОДИНАМА

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР 

ПРАВИЛНИК  О РЕГУЛИСАЊУ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ КОЈИ
ПРИМЕЊУЈЕ ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР
 

ОСНИВАЧКИ АКТ ЈКП"ВОДОКАНАЛ"

ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП"ВОДОКАНАЛ" 

СТАТУТ

ОДЛУКА О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРИПРЕМИ И ДИСТРИБУЦИЈИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, ОДВОЂЕЊУ И ПРЕЧИШЋАВАЊУ УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА И ОДВОЂЕЊУ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СОМБОР БРОЈ 17 ОД 06.12.2017. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О ПРИПРЕМИ И ДИСТРИБУЦИЈИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, ОДВОЂЕЊУ И ПРЕЧИШЋАВАЊУ УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА И ОДВОЂЕЊУ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СОМБОР БРОЈ 07 ОД 26.06.2017. ГОДИНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ИЗРАДУ ПРИКЉУЧКА
НА ВОДОВОД ИЛИ ФЕКАЛНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ