Подаци из члана 8. Уредбе о поступку за добијање сагласности за ново запошљавање и допунско запошљавање корисника јавних средстава (31.10.2023.)

Подаци из члана 8. Уредбе о поступку за добијање сагласности за ново запошљавање и допунско запошљавање корисника јавних средстава (31.08.2023.)

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА ПЕРИОД 01.01-30.09.2023.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2023.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА ПЕРИОД 01.01-31.03.2023.

ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ЗА 2023.

СТРАГЕГИЈА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР ЗА ПЕРИОД 2023. ДО 2026. ГОДИНА

ПОДАЦИ ИЗ ЧЛАНА 8 УРЕДБЕ О ПОСТУПКУ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ И ДОДАТНО РАДНО АНГАЖОВАЊЕ КОД КЈС 31.01.2023. године

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАКЛАМАЦИЈЕ

РЕШЕЊЕ О ФОРМИРАЊУ САВЕТОДАВНОГ ТЕЛА

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ  ПРИМЕЊУЈЕ, ДРУШТВЕНИХ И ДРУГИХ ПОСЕБНИХ УСЛУГА У ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА ТРЕЋИХ ЛИЦА

ПРАВИЛА О ПОСТУПАЊУ НА РАДУ У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ СА ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ПРАВИЛА О ПОСТУПАЊУ НА РАДУ У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ

ТАБЕЛА ПРИХОДА И РАСХОДА ПО ГОДИНАМА

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР 

ПРАВИЛНИК  О РЕГУЛИСАЊУ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ КОЈИ
ПРИМЕЊУЈЕ ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР
 

ОСНИВАЧКИ АКТ ЈКП"ВОДОКАНАЛ"

ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП"ВОДОКАНАЛ" 

СТАТУТ

ОДЛУКА О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРИПРЕМИ И ДИСТРИБУЦИЈИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, ОДВОЂЕЊУ И ПРЕЧИШЋАВАЊУ УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА И ОДВОЂЕЊУ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СОМБОР БРОЈ 17 ОД 06.12.2017. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О ПРИПРЕМИ И ДИСТРИБУЦИЈИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, ОДВОЂЕЊУ И ПРЕЧИШЋАВАЊУ УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА И ОДВОЂЕЊУ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СОМБОР БРОЈ 07 ОД 26.06.2017. ГОДИНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ИЗРАДУ ПРИКЉУЧКА
НА ВОДОВОД ИЛИ ФЕКАЛНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ